TARCZA FINANSOWA 1.0: ROK PO SKORZYSTANIU Z DOTACJI PRZYSZEDŁ CZAS NA JEJ ROZLICZENIE. RADZIMY JAK TO ZROBIĆ – CZĘŚĆ 2

Tarcza Finansowa 1.0 uruchomiona ponad rok temu, zaraz po pojawieniu się pandemii COVID-19, uratowała przed upadkiem lub ułatwiła zachowanie płynności finansowej setkom tysięcy mikroprzedsiębiorców. Dziś wiadomo, że skorzystało z niej blisko 350 tys. mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych i średnich firm, które otrzymały finansowanie na łączną kwotę prawie 61 mld zł. Teraz przyszedł czas na rozliczenie.

Jak wygląda proces umarzania subwencji

Zgodnie z zasadami działania tego programu pomocowego, 29 kwietnia rozpoczął się proces umarzania subwencji przyznanych na mocy Tarczy 1.0. Każdy przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie, może wnioskować o to w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym upłynął rok od uzyskania środków.

Wniosek o umorzenie będzie dostępny w ramach bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę otrzymania subwencji.

Najpierw bank, za którego pośrednictwem podpisano umowę w ramach tarczy PFR 1.0, udostępni w swoim serwisie elektronicznym wstępną informację o wysokości zwrotu subwencji, a także częściowo już wypełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Brakujące dane trzeba wprowadzić samodzielnie. Wniosek będzie następnie udostępniony w bankowej skrzynce pocztowej – najpóźniej dzień przed pierwszym możliwym dniem jego złożenia. Możliwość edycji i wysyłki dokumentu pojawi się dopiero w dniu, kiedy złożenie wniosku będzie już możliwe.

Następnie trzeba uzupełnić dane. Dane, które trzeba uzupełnić samodzielnie, to: oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (dla małych i średnich przedsiębiorców); oświadczenie o spadku przychodów ze sprzedaży (dla starających się o umorzenie 100%) i inne, jak np. oświadczenie o odpowiedzialności karnej, przeniesieniu rezydencji podatkowej lub przekształceniu. Pozostałe dane zostaną pobrane z rejestrów publicznych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Krajowa Administracja Skarbowa.
Należy dokładnie zapoznać się z wnioskiem oraz zaproponowaną przez PFR kwotą umorzenia. Podpisanie i wysyłka dokumentu oznaczają, że przedsiębiorca zgadza się na proponowane warunki. Od tego nie ma już odwołania, a przyznana kwota nie będzie podlegała zakwestionowaniu na późniejszych etapach postępowania.

Następnie trzeba zweryfikować czy wprowadzone dane są poprawne. Warto też zapisać wniosek w wersji cyfrowej lub wydrukować. PFR zaleca, aby wszelkie rozbieżności w danych wyjaśnić w odpowiednich urzędach jeszcze przed wysłaniem wniosku.
Kolejny krok to podpisanie i wysyłka wniosku za pomocą systemu autoryzacji banku. Następnie PFR zweryfikuje dane zawarte w dokumentach, porównując je z tymi w rejestrach ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

Szczegółowo procedura postępowania wraz z praktycznymi poradami dostępna jest na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Szkol się i pytaj

W połowie kwietnia Polski Fundusz Rozwoju udostępnił w Internecie szczegółowy poradnik dotyczący rozliczenia dotacji.

Jednocześnie 15 kwietnia PFR rozpoczął szkolenia dotyczące zasad rozliczenia się ze środków Tarczy 1.0 – w formie webinariów. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów, którzy w najprostszy możliwy sposób przedstawiają zasady rozliczania i zwrotu przyznanych subwencji oraz w przejrzysty sposób wyjaśniają zasady umorzenia. W trakcie bezpłatnych szkoleń online można dowiedzieć się przede wszystkim: kiedy trzeba złożyć oświadczenie, jak wyliczyć kwotę do zwrotu, jakie warunki trzeba spełnić, aby subwencja została w 100% umorzona, na co zwrócić szczególną uwagę.

Szkolenia prowadzone są od poniedziałku do piątku, a zapisać się na nie można za pośrednictwem strony internetowej: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/

O co pytają inni

Warto też wiedzieć, że na stronie internetowej publikowane są odpowiedzi na pytania zadawane w ramach formularza pytań.

TOP-10 najczęściej zadawanych pytań

  • Czy przy ustalaniu średniego zatrudnienia należy uwzględniać pracowników nieobecnych w pracy z powodu choroby?
  • Czy w przypadku MŚP rozliczającego się na podstawie księgi przychodów i rozchodów skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży należy ustalić z uwzględnieniem danych z rocznej inwentaryzacji?
  • Czy przedsiębiorca powinien uzupełnić wszystkie pola w udostępnionym mu formularzu Oświadczenia o Rozliczeniu?
  • Kto może uzyskać umorzenie subwencji finansowej w 100%?
  • Do kiedy należy wydać środki z Programu i jak udokumentować wydatki? Czy przedsiębiorca musi zwrócić niewykorzystaną część subwencji?
  • Czy w przypadku połączenia spółek, w Oświadczeniu o Rozliczeniu, uwzględnia się dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia obu tych podmiotów?
  • Czy przedsiębiorca, który nie naruszył zakazów związanych z COVID-19, wypełniając Oświadczenie o Rozliczeniu, powinien zaznaczyć „TAK” czy „NIE”?
  • Którą pozycję z rachunku zysków i strat należy wziąć pod uwagę przy wyliczaniu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży (dotyczy MŚP prowadzącego pełną rachunkowość)?
  • Od którego miesiąca MŚP liczy swoją skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży?
  • Co powinien zrobić beneficjent, który nie zgadza się z danymi zawartymi w propozycji PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi?

Więcej na stronie Polska Times.