TARCZA FINANSOWA 1.0: ROK PO SKORZYSTANIU Z DOTACJI PRZYSZEDŁ CZAS NA JEJ ROZLICZENIE. RADZIMY JAK TO ZROBIĆ – CZĘŚĆ 1

Zasadniczą część odpowiedzi znajdziesz w naszym miniporadniku, o szczegółowych zasadach dowiesz się, korzystając z pomocy udzielanej bezpośrednio przez PFR oraz prowadzonych przez najlepszych ekspertów tego portalu szkoleń – w formie webinariów.

Po roku – czas na rozliczenie

Tarcze Finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju rok temu uratowały płynność finansową, a nawet byt setek tysięcy przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza tych najmniejszych. Z Tarczy Finansowej PFR 1.0 skorzystało blisko 350 tys. mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych i średnich firm, które otrzymały finansowanie na łączną kwotę prawie 61 mld zł.

Zgodnie z zasadami działania tego programu pomocowego, 29 kwietnia rozpoczął się proces umarzania subwencji przyznanych na mocy Tarczy 1.0. Każdy przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie, otrzyma częściowo wypełniony wniosek o umorzenie, dostępny w ramach bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę otrzymania subwencji.

Rozliczenia należy dokonać w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym upłynął rok od uzyskania środków. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że po podpisaniu i wysyłce wniosku nie będzie już możliwości odwołania się od przyznanej kwoty zwrotu subwencji na kolejnych etapach postępowania.

Umorzenie lub zwrot

Finałem rozliczenia będzie jeden z czterech wariantów. Pierwsza możliwość to pełne umorzenie subwencji. Druga - częściowe umorzenie subwencji; do 75% uzyskanej kwoty, co oznacza, że resztę trzeba zwrócić. Trzecia - odmowa umorzenia subwencji; co w praktyce oznacza konieczność zwrotu całości środków do PFR. Czwarta – PFR wyda decyzję o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiają automatyczne ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego.

W sprawach dotyczących rozliczenia subwencji Tarczy 1.0 wszelkie pytania należy kierować w pierwszej kolejności do swojego banku.

Ucz się i pytaj

W połowie kwietnia Polski Fundusz Rozwoju udostępnił w Internecie szczegółowy poradnik dotyczący rozliczenia dotacji.

Jednocześnie 15 kwietnia PFR Portal PPK rozpoczął szkolenia dotyczące zasad rozliczenia się ze środków Tarczy 1.0 – w formie webinariów. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów PFR, którzy w najprostszy możliwy sposób przedstawiają zasady rozliczania i zwrotu przyznanych subwencji oraz w przejrzysty sposób wyjaśniają zasady umorzenia. W trakcie bezpłatnych szkoleń online można dowiedzieć się przede wszystkim: kiedy trzeba złożyć oświadczenie, jak wyliczyć kwotę do zwrotu, jakie warunki trzeba spełnić, aby subwencja została w 100% umorzona, na co zwrócić szczególną uwagę.

Szkolenia prowadzone są od poniedziałku do piątku, a zapisać się na nie można za pośrednictwem strony internetowej: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/

Odpowiedzi na już zadane pytania

Jednocześnie na stronie internetowej publikowane są odpowiedzi na pytania zadawane w ramach formularza pytań. Dla przykładu: kto może uzyskać umorzenie subwencji finansowej w 100%?

Umorzenie subwencji finansowej w całości mogą uzyskać beneficjenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), nie otworzyli likwidacji (jeżeli dotyczy) lub nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania subwencji finansowej do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji podlegającą zwrotowi;
  • ich zakres działalności, faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEiDG albo KRS na dzień 31 grudnia 2019 r., jest objęty co najmniej jednym z kodów PKD wskazanych w regulaminie Programu (par. 4 ust. 6 lit. b dla Mikroprzedsiębiorcy oraz par. 5 ust. 4 lit. b dla MŚP);
  • odnotowali co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadali statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego.

Więcej informacji na stronie Nowiny24.pl.