Kto może się starać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń?

Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń mogą skorzystać mikro, mały albo średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców, który:

  • zanotował spadek obrotów gospodarczych o co najmniej: 30%, 50% lub 80%;
  • zatrudniania osoby objęte wnioskiem;
  • nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  • przeznaczy dofinansowanie na koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń;
  • nie otrzymał dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych;
  • zapoznał się z obowiązkiem utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania;
  • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.