Kto może otrzymać zasiłek?

Zasiłek może uzyskać osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna i dla której urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywności.

Prawo do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli osoba w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągnęła wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane są składki na Fundusz Pracy.