Komu przysługują jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać:

  • osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne,
  • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej,
  • opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

W ramach dotacji można otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotnie środki do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.