Jakie warunki muszę spełnić, jeżeli pracuję np. na umowie o dzieło?

 

Świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

  • Zawarto umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 r., ale z powodu przestoju w prowadzeniu działalności nie można jej wykonywać (w całości lub w części).
  • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
  • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.