Gdzie można wnioskować o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników?

 

  1. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i w wyniku pandemii koronawirusa odnotowujesz spadek obrotów, otrzymasz wsparcie od państwa przeznaczone na pensje dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dopłata ta może wynieść nawet 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przy przestoju firmy dopłata od państwa wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia. W obu przypadkach dofinansowanie obejmie także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. Wnioski o wsparcie na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można składać do Wojewódzkich Urzędów Pracy.

  2. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), których przychody z działalności statutowej spadły, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracownika do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o koszty składek na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez pracodawcę. Ponadto podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą, będą mogły uzyskać analogiczne wsparcie w przypadku spadku obrotów. Wniosek w tej sprawie należy kierować do PUP.

  3. Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, starosta może na podstawie zawartej umowy przyznać Ci dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to możliwe w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa. Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.