ŚRODKI W RAMACH POŻYCZEK PŁYNNOŚCIOWYCH DOSTĘPNE

 

Środki w ramach udzielanych przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju pożyczek płynnościowych są cały czas dostępne. 

W ramach tej pożyczki mogą się Państwo starać o uzyskanie do 300 tys. zł.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają  status mikro przedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1) oraz które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Więcej informacji w serwisie Podkarpackiego Fundusz Rozwoju.