ZALICZKI DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 1.3 PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TYP: SIECIOWANIE MŚP ORAZ DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE MŚP, 1.4.1 DOTACJE BEZPOŚREDNIE RPO WP NA LATA 2014-2020

 

Wprowadzenie systemu zaliczkowego ma na celu przyspieszenie wypłaty środków finansowych w Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poprzez przekazanie dofinansowania w formie zaliczki we wskazanych poniżej działaniach RPO WP 2014-2020 i na określonych warunkach:

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ: Sieciowanie MŚP 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Warunkiem wypłacenia zaliczki w ww. działaniach będzie przedstawienie przez beneficjenta, we wniosku o płatność zaliczkową, niezapłaconej faktury/faktury pro forma z odroczonym terminem płatności oraz pod warunkiem zakończenia weryfikacji dokumentacji dot. udzielonego zamówienia i poprawności zakresu rzeczowego projektu (zgodnie z obowiązującymi procedurami). Przekazanie beneficjentowi, w jednej lub kilku transzach, środki w formie zaliczki mogą wynieść do 100 % przyznanego dofinansowania (co stanowi odstępstwo od ogólnej zasady sformułowanej w § 7 ust. 3 umowy o dofinansowanie). Pozostałe warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki określone w umowie o dofinansowanie pozostają w niezmienionej formie.

Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania (zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie).

Beneficjent decydując się na taką formę rozliczenia projektu, ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie terminów realizacji zobowiązań w stosunku do dostawcy/wykonawcy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uruchomienia zaliczki pozwalającej na zapłatę zobowiązań w terminach wynikających z faktury.

Podstawą wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania projektów jest zgoda beneficjenta, przedstawiona w postaci Oświadczenia, złożonego w formie papierowej, podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji beneficjenta, składania oświadczeń oraz zawierania umów mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań majątkowych, zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu.

Oświadczenia w formie papierowej należy przesłać do Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
Al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Warunkiem otrzymania wsparcia w formie zaliczki będzie również wskazanie w ww. Oświadczeniu wyodrębnionego rachunku bankowego, na który zostanie przekazane wsparcie w formie zaliczki, i z którego beneficjent zobowiązany będzie do ponoszenia wydatków.

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE dla Beneficjentów Działania 1.3 (Sieciowanie MŚP) (docx, 55.97 KB)