ZALICZKI DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIE, TYP: PRACE B+R RPO WP NA LATA 2014-2020

 

Wprowadzenie systemu zaliczkowego ma na celu przyspieszenie wypłaty środków finansowych w Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poprzez przekazanie dofinansowania w formie zaliczki we wskazanym poniżej działaniu RPO WP 2014-2020 i na określonych warunkach:

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, typ: Prace B+R

Przekazanie i rozliczenie dofinansowania w ww. działaniu w formie zaliczki odbywać się będzie w oparciu o ogólne założenia przyjęte w § 7 umowy o  dofinansowanie za wyjątkiem terminu rozliczenia zaliczki. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania (co stanowi odstępstwo od ogólnej zasady sformułowanej w § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie). Przekazane beneficjentowi, w jednej lub w kilku transzach, środki w formie zaliczki nie mogą przekroczyć 60 % dofinansowania projektu (zgodnie z § 7 ust. 3 umowy
o dofinansowanie).

Podstawą wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania projektów jest zgoda beneficjenta, przedstawiona w postaci Oświadczenia, złożonego w formie papierowej, podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji beneficjenta, składania oświadczeń oraz zawierania umów mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań majątkowych, zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu.

Oświadczenia w formie papierowej należy przesłać do Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
Al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Warunkiem otrzymania wsparcia w formie zaliczki będzie również wskazanie w ww. Oświadczeniu wyodrębnionego rachunku bankowego, na który zostanie przekazane wsparcie w formie zaliczki, i z którego beneficjent zobowiązany będzie do ponoszenia wydatków.

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE dla Beneficjentów Działania 1.2 (Prace B+R) (docx, 53.85 KB)