DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego opublikowała długo oczekiwane ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie w formie grantów na kapitał obrotowy.

Wnioski będzie można składać od 12 sierpnia od godziny 0:00 wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę internetową gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego. Nabór potrwa do 30.09.2020 r. do godz. 16:00.

Za złożenie wniosku uznaje się wysłanie Pisma Ogólnego wraz z załączonym i wypełnionym Wnioskiem o pomoc w formie grantu. Adresatem wniosku jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przedsiębiorca będzie zobowiązany podpisać, używając podpisu profilem zaufanym, przesłaną wiadomość wraz z załącznikiem/ami.

Finanse

Do rozdysponowania w formie grantów jest 39 425 606,54 zł w tym:

 • dla działalności gospodarczych w branży turystycznej i okołoturystycznej – 11 827 681,96 zł;
 • dla działalności gospodarczych w pozostałych branżach – 27 597 924,58 zł.

Dla kogo

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie Przedsiębiorcy, spełniający kryteria kwalifikacji mikro (w tym osoby samozatrudnione) i małych przedsiębiorstw w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014, które swoją główną siedzibę lub przynajmniej jeden oddział (w przypadku rejestracji w KRS) albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku rejestracji w CEIDG) mają (zarówno na moment składania wniosku oraz na dzień 31.12.2019) na obszarze terytorialnym województwa podkarpackiego. Przedsiębiorca ubiegającyc się o dotację musi spełniać następujące warunki:

 1. nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
 2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 3. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej;
 4. odnotował spadek obrotów nie mniejszy niż 50% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 5. prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 6. według stanu na moment składania wniosku nadal prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 7. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na moment udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
  • rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie lub
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,
  nie jest uznawane za zaległość.

Na co

Dotacja może zastać przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19 tj. m.in.:

 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,
 • usługi ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,
 • zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy,
 • wydatki związane z kosztami eksploatacji samochodu.

Środki nie mogą zostać wykorzystane na wydatki inwestycyjne oraz wynagrodzenia pracowników.

Wszystkie dokumenty oraz szczegóły naboru znajdują się na stronie RARR.