WSPARCIE DLA PODMIOTÓW SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)


Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych oraz krajowych, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. Środki będą również przeznaczone na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – będą to preferencyjne pożyczki, które będzie można przeznaczyć np. na wynagrodzenia lub podtrzymanie produkcji.

Możliwe zmiany warunków:

  • wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału)
  • maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych – do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES)
  • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad, wynikających z założeń Strategii Inwestycyjnej, tj. przed uwzględnieniem zmian;
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki;

  • w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
  • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy - dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31 grudnia 2020 r.)
  • wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Pożyczkobiorcy, którzy chcą skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki.

Dla podmiotów działających w województwie podkarpackim pożyczek udziela FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH Tel: 87/ 565 14 11 lub (+48) 519 437 643.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Więcej o produkcie czytaj na: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/