PFRON WPROWADZA KOLEJNE ZMIANY DO ZASAD WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W CELU ŁAGODZENIA SKUTKÓW EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrożył nowe rozwiązania dotyczące realizacji i rozliczenia projektów zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zmiany zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Z nowych rozwiązań skorzystać mogą organizacje pozarządowe realizujące zadania ze środków PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursów:

  • „Samodzielni i skuteczni” (konkurs nr 4/2017)
  • „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs nr 1/2018)
  • „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019)

Zmiany dotyczą projektów, których data rozpoczęcia realizacji przypada w 2020 roku: projektów rocznych (konkurs nr 1/2019) oraz wieloletnich realizowanych odpowiednio w pierwszym, drugim i trzecim okresie finansowania (konkursy nr 1/2019, 1/2018 i 4/2017).

Możliwość zdalnego wsparcia i nie tylko

Wśród zmian wprowadzono możliwość realizacji wsparcia w sposób zdalny, tak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jak i 30 dni po ich odwołaniu. Wprowadzono również możliwość modyfikacji, a nawet wprowadzenia nowych form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb beneficjentów i uczestników projektów realizowanych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także w okresie do 30 dni po ich zakończeniu.

Organizacje pozarządowe mogą zostać zwolnione z obowiązku uzyskania od każdego beneficjenta i uczestnika projektu, nie rzadziej niż raz w miesiącu, poświadczenia korzystania ze wsparcia w ramach projektu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni po ich odwołaniu.

Realizacja form wsparcia poza placówką

Według nowych wytycznych, w projektach dotyczących prowadzenia rehabilitacji w placówce, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni po ich zakończeniu możliwe jest prowadzenie dodatkowych form wsparcia realizowanych poza placówką w liczbie godzin przekraczającej 30 proc. ogółu godzin wsparcia zaplanowanych w projektach. Zdalny sposób udzielania wsparcia nie zmienia kwalifikacji jego formy jako „realizowanych w placówce”.

Dodatkowo, w przypadku umów, których planowany termin zakończenia realizacji projektów lub okresu ich finansowania przypada w okresie stanu epidemii lub 30 dni po jej odwołaniu, możliwa jest realizacja działań projektowych w późniejszym terminie. Warunkiem jest zawarcie porozumienia pomiędzy organizacją pozarządową a PFRON. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na późniejszą realizację zleconych zadań powinien zostać złożony nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu.

Zmiany w rozliczeniach

PFRON będzie mógł odstąpić od rozliczenia finansowego projektu na podstawie faktycznej wartości wskaźników ewaluacji (nakładu, produktu, realizacji). Oprócz tego możliwe będzie uznanie przekroczenia maksymalnej stawki ryczałtowej w odniesieniu do kosztów administracyjnych związanych z projektem rozliczanych przez organizację ryczałtem. Warunkiem jest, aby koszty uznane nie przekroczyły kwoty przewidzianej w zawartej umowie.

Dodatkowo możliwe będzie uznanie w rozliczeniu przekroczenia limitów kosztów kwalifikowanych określonych dla poszczególnych kategorii kosztów zawartych w treści ogłoszenia danego konkursu; uznanie kosztów personelu merytorycznego w sytuacji, gdy łączna liczba godzin pracy rozliczana na podstawie budżetu projektu jest większa od faktycznej łącznej liczby godzin wsparcia o więcej niż 30 proc.; uznanie kosztów poniesionych na sfinansowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, które zostały odwołane ze względu na stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jako koszty uzasadnione i kwalifikowalne.

Rola pełnomocników zarządu PFRON

Decyzje podejmowane będą indywidualnie przez pełnomocników zarządu PFRON po dokonaniu oceny wpływu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na realizację projektów. Przeanalizowana zostanie sytuacja organizacji i wszelkie zdarzenia które miały miejsce w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jak i w okresie do 30 dni po ich odwołaniu.