ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZE WSPARCIEM DO KOŃCA CZERWCA 2021 R.

 

Nowelizacja tzw. specustawy covidowej wprowadzająca Tarczę 6.0 to rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców, ale także dla organizacji pozarządowych.

Dzięki temu wydłużono stosowanie dotychczasowych instrumentów wsparcia do czerwca 2021 r. m.in. dla organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. To ważna i potrzebna pomoc – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Nowelizacja tzw. specustawy covidowej rozszerzająca wsparcie m.in. dla organizacji pozarządowych weszła w życie 16 grudnia br.

Dzięki temu wydłużono stosowanie dotychczasowych instrumentów wsparcia do czerwca 2021 r. m.in. dla organizacji pozarządowych, a także fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, spółdzielni socjalnych, parafii, zakonów i innych kościelnych osób prawnych. To bardzo dobra wiadomość oraz niezwykle ważne i potrzebne wsparcie.

O jakich instrumentach mowa?

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z tej działalności (art. 15zzb),
  • pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd),
  • pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej (art. 15zze),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2).

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach wspomnianych instrumentów można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r.

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie?

Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa oraz podmiot uprawniony składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

W jakiej formie należy złożyć wniosek?

Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Do katalogu wspomnianych organizacji i podmiotów zalicza się m.in. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, parafie, zakony i inne kościelne osoby prawne.

Uwaga!

Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb oraz 15zzd ustawy, przewidziane jest tylko dla organizacji będących przedsiębiorcami (tj. prowadzących działalność gospodarczą).

W zależności od wnioskowanego wsparcia warunkiem jego otrzymania jest m.in. wykazanie spadku obrotów/przychodów z działalności gospodarczej/statutowej i nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (art. 15zzb i 15zze) lub prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2019 r. (art. 15zzd i 15zzda).

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych instrumentów wsparcia, jak również wzory niezbędnych dokumentów (wnioski, umowy) można uzyskać na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Więcej informacji w serwisie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.