MINISTERSTWO ROZWOJU DOFINANSUJE PROJEKTY TURYSTYCZNE

 

Do 29 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu turystyki. Wsparcie przeznaczone jest na przedsięwzięcia wpisujące się w jedno z trzech zadań, a łączny budżet programu to 2,6 mln zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 proc. kosztów realizacji, wkład własny to min. 10 proc.

Wspomniane trzy zadania to: „Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”, „Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19” oraz „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług”. Projekt trzeba zrealizować od 1 marca 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Minimalny koszt całkowity realizacji przy pierwszym zadaniu to 80 tys. zł, przy dwóch kolejnych to 50 tys. zł. O dotację starać się mogą organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. 

Więcej informacji w serwisie Wiadomości Turystyczne.