KOMISJA EUROPEJSKA WYDAŁA REKOMENDACJE DLA TURYSTYKI

Wytyczne i rekomendacje Komisji Europejskiej mają pomóc krajom członkowskim stopniowo znosić ograniczenia podróży i pozwalać firmom turystycznym wracać do działalności operacyjnej.

KE pisze, że kiedy tylko uda się zapanować nad rozprzestrzenianiem się wirusa, kraje powinny zrezygnować z ogólnych środków działania i przejść na bardziej celowe. Komisja proponuje, aby w momencie kiedy z powodu epidemii nie będzie można znieść generalnych ograniczeń, zacząć je łagodzić między regionami lub krajami członkowskimi, w których sytuacja zdrowotna jest na podobnym poziomie. Trzeba jednak zachować elastyczność, a jeśli okaże się to konieczne, przywrócić poprzednie zasady. Kraje członkowskie powinny działać w oparciu o trzy kryteria: epidemiologiczne (skupiać się na obszarach, gdzie sytuacja się poprawia, w oparciu o wytyczne Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób także te tworzone dla poszczególnych regionów); możliwość wdrożenia systemu monitorowania zakażeń od przekroczenia granicy, przez dodatkowe zabezpieczenia i wytyczne w miejscach, gdzie zachowanie odstępu może być trudne do utrzymania; względy ekonomiczne i społeczne – na pierwszym etapie brać pod uwagę podróże wynikające z potrzeb osobistych i istotne dla najważniejszych obszarów działania.

KE podkreśla, że państwo, które zdecyduje się zezwolić na przyjazdy na swoje terytorium lub do określonego regionu ze wszystkich obszarów, regionów lub krajów EU o podobnej sytuacji epidemicznej, nie może dyskryminować podróżnych ze względu na ich narodowość.

W wytycznych dla sektora transportu KE podkreśla konieczność ograniczenia kontaktów między pasażerami i pracownikami, a tam gdzie to możliwe, zmniejszenie obłożenia. Osoby korzystające z publicznych środków transportu powinny nosić maseczki, firmy muszą wprowadzić stosowne procedury na wypadek, gdyby u pasażera wystąpiły objawy zakażenia koronawirusem. KE wzywa też państwa członkowskie do skoordynowania działań, które pozwolą na wznawianie połączeń bez względu na to, o jakim środku transportu mowa.

Kolejne wytyczne dotyczą przywracania aktywności turystycznej i stworzenia protokołów sanitarnych dla hoteli i innych obiektów zakwaterowania, co ma zapewnić bezpieczeństwo zdrowia gościom i pracownikom. Kryteria, jakie należy tu zastosować, obejmują ocenę sytuacji epidemicznej, stan systemu opieki zdrowotnej, dostępnej zarówno dla mieszkańców jak i turystów, możliwość monitorowania, śledzenia kontaktów i prowadzenia testów. Kraje członkowskie, przy wsparciu KE, zgodziły się co do wytycznych gwarantujących współpracę transgraniczną w zakresie działania aplikacji, które pozwolą ostrzegać przed potencjalnym zarażeniem koronawirusem na ich terenie.

KE zezwala na wprowadzenie voucherów jako formy rekompensaty za niezrealizowane usługi, ale bony te muszą być gwarantowane na wypadek ogłoszenia niewypłacalności firmy turystycznej, ważne przez co najmniej 12 miesięcy, po roku od wystawienia podróżny, jeśli z nich nie skorzysta, ma mieć prawo zamiany ich na gotówkę. Klient sam musi zadecydować, czy przyjmuje voucher. Wystawiający bony powinni też zezwolić na przeniesienie prawa do nich na inne osoby.

KE przygotowała również pakiet pomocowy dla sektora turystyki, który ma zapewnić płynność finansową dla firm, szczególnie małych i średnich. Mowa między innymi o wprowadzeniu przez państwa członkowskie rozwiązań takich jak gwarancje dla voucherów i inne systemy utrzymania płynności, które pozwolą przedsiębiorcom zwrócić klientom środki wpłacone na rzecz niezrealizowanych usług. Rozwiązania voucherowe mogą być zaakceptowane przez KE bardzo szybko. Firmy mogą korzystać z pomocy oferowanej przez Unię Europejską w ramach inicjatywy „Coronavirus Response Instrument Initiative”. Dodatkowo KE udostępni łącznie do 8 mld euro na dla 100 tys. małych firm dotkniętych kryzysem w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Z kolei na ochronę miejsc pracy przeznaczonych jest do 100 mld euro z programu SURE, który pozwala pokryć koszty narodowych programów stworzonych z myślą o tym rynku.

Komisja zapowiada też, że zorganizuje konwencję turystyczną przy udziale instytucji unijnych, branży, regionów, miast i innych uczestników rynków, by wspólnie pracować nad agendą dla branży do 2050 roku.

Więcej informacji dostępnych na stronie:

http://wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/3031,,,,komisja_europejska_wydala_rekomendacje_dla_turystyki.html?fbclid=IwAR1S2CdpsHF9gj5tzJ7yAI5vut4hSXQp4vp7QNuTUoAZLazMpi5FjeHENM