672 MILIONY ZŁOTYCH NA POMOC DLA PONAD 200 GMIN GÓRSKICH. ŚRODKI TE LADA DZIEŃ BĘDĄ DO WYKORZYSTANIA

202 gminy położone na terenach górskich, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią, otrzymają w sumie 672 mln zł . Środki te przeznaczone będą na dofinansowanie nowych inwestycji związanych z turystyką.

Więcej pieniędzy na inwestycje  

 1. Instrument I: Podstawą wyliczenia wysokości wsparcia są wydatki, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniesie 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę.
 2. Instrument II: Gminy mogły ubiegać się również o dopłaty z tytułu utraconych w I kwartale 2021 r. dochodów z podatku od nieruchomości. Chodzi o zwolnienia z tej daniny: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej (kolejki linowe, wyciągi). W przypadku tego instrumentu dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80% utraconych przez nią dochodów.  

Pieniądze z obu instrumentów można przeznaczyć na finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji:

 • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
 • placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
 • parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego; 
 • skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
 • infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

Kto skorzysta na programie?

Wsparciem mają zostać objęte gminy, które spełniają jedno z poniższych kryteriów wg. metodologii GUS:

 • w całości leżą w obrębie następujących makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste; 
 • przecinają się z granicą wyżej wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
 • leżą w obrębie mezoregionów: Masyw Ślęży i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
 • przecinają się z granicą wyżej wymienionych makroregionów, ale w ich obrębie nie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
 • przynajmniej część znajduje się w odległości do 10 km od granicy wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
 • nie znajdują się w obrębie wymienionych makroregionów, ale w całości lub prawie w całości otoczone są przez gminy górskie, wyodrębnione na podstawie powyższych kryteriów. 

Pomoc dla Gmin Górskich to projekt Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, stworzony, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski do urzędów wojewódzkich (202), ubiegały się o finansowanie w ramach instrumentu zgodnie z §2 ust. 3 pkt 1. (40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizacje inwestycji, średniorocznie w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł).
56 gmin wystąpiło o środki także z instrumentu zapisanego w §2 ust. 3 pkt 2 czyli na podstawie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia od podatku.
Gminy objęte wsparciem wystąpiły o środki, których suma wynosi 672 717 307,61 zł.

Kwoty, które zostały przyznane województwom:

 • Dolnośląskie: 198 418 237,39 zł    
 • Małopolskie: 294 022 077,85zł    
 • Opolskie: 13 745 919,40  zł  
 • Podkarpackie: 66 302 720,65 zł   
 • Śląskie: 86 259 586,21 zł   
 • Świętokrzyskie: 13 968 766,11  zł  

Zgodnie z Uchwałą nr 36 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, niewykorzystane środki w wysokości 327 282 692,39 zł zwiększają pulę środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnionych w par 2 ust. 3.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.