BEZROBOTNI W URZĘDZIE PRACY. ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

 

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, czym jest dodatek aktywizacyjny i ile wynosi dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące rejestracji w urzędzie pracy i instrumentów wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

 1. Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Rejestracji jako osoba bezrobotna można dokonać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.  
Z tej opcji mogą skorzystać osoby dysponujące:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
 • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
  Podczas rejestracji online wszystkie wymagane dokumenty muszą być zeskanowane.

Prerejestracja w trakcie epidemii

Nowe rozporządzenie określa szczególny sposób działania w związku z prerejestracją osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w czasie epidemii koronawirusa. Zamiast osobistej wizyty w urzędzie pracy, po wypełnieniu formularza elektronicznego – pracownik urzędu pracy zadzwoni do zainteresowanego, by potwierdzić, że faktycznie ubiega się on o rejestrację. W trakcie rozmowy możliwe będzie również wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia formularza elektronicznego czy też załączonych dokumentów.
Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać również osoby, które złożyły formularz jeszcze przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. 
Informacje na temat uzyskania profilu zaufanego dostępne są na stronie: epuap.gov.pl
Instrukcja rejestracji online znajduje się na stronie: psz.praca.gov.pl.

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

Do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy potrzebne będą nam przede wszystkim:

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku rejestracji tradycyjnej w urzędzie pracy przedkładany do wzglądu pracownika),
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • wszystkie świadectwa pracy.

Jeżeli posiadamy, powinniśmy załączyć też m.in. dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Lista pozostałych wymaganych dokumentów dostępna jest pod adresem: https://zielonalinia.gov.pl/-/dokumenty-potrzebne-do-rejestracji-32326

 1. Kto może otrzymać zasiłek?

Zasiłek może uzyskać osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna i dla której urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji.
Prawo do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli taka osoba w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane są składki na Fundusz Pracy.
Istnieją wyjątki, w których nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy, a pomimo to zasiłek dla osób bezrobotnych będzie przysługiwał.

Szczegółowe informacje poświęcone tej kwestii, a także te dotyczące m.in. okresu, na jaki przyznawany jest zasiłek można uzyskać na stronie: https://zielonalinia.gov.pl/-/zasilek-dla-osob-bezrobotnych-41679

 1. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Jeżeli dana osoba utraci zatrudnienie, prawo do renty, zakończy urlop macierzyński lub wychowawczy, to przez 30 dni zachowa jeszcze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli po upływie tego okresu dana osoba nie będzie posiadać innego tytułu do ubezpieczenia, może samodzielnie opłacić takie ubezpieczenie w NFZ. 
Szczegóły na stronie: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/.
Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna z chwilą uzyskania statusu objęta jest przez urząd ubezpieczeniem zdrowotnym i zgłoszona do systemu eWUŚ.

 1. Czym jest dodatek aktywizacyjny?


Jest to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
Osoby, które podjęły zatrudnienie samodzielnie, będą otrzymywały dodatek przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek (w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych). W przypadku osób skierowanych do pracy przez urząd, będą otrzymywać dodatek przez cały okres, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek (wysokość dodatku to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a wynagrodzeniem otrzymywanym, jednak nie większa niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych).
Wniosek o dodatekaktywizacyjne – wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia –  można złożyć poprzez platformę: www.praca.gov.pl.

 1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – czym są? Komu przysługują?


Są to dotacje skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych. Dzięki nim osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej mogą otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Dlaczego warto starać się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?
Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, możesz otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5 367,60 zł.).
O warunkach i zasadach przyjmowania dotacji można przeczytać na stronie: https://zielonalinia.gov.pl/-/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-32200.

 1. Jak wziąć udział w szkoleniach dla osób bezrobotnych? Dla kogo pożyczka?

Szkolenia, za pomocą których można uzyskać, uzupełnić lub doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe lub ogólne, potrzebnych do wykonywania pracy finansowane są ze środków Funduszu Pracy, a organizowane przez powiatowe urzędy pracy.
Aby wziąć w nich udział należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy po skierowanie na szkolenie lub złożyć wniosek o skierowanie poprzez stronę praca.gov.pl.

Osoba bezrobotna może również otrzymać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia, które pozwoli mu podjąć lub utrzymać zatrudnienie, inną pracę zarobkową czy działalność gospodarczą.  Jest to nieoprocentowana pożyczka udzielona przez powiatowy urząd pracy ze środków Funduszu Pracy. Wysokość  pożyczki  nie  może  przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy (przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5 367,60 zł.).