MINISTRER FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ PODPISAŁ ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY ZE ŚRODKÓW INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ PODLEGAJĄCYCH PONOWNEMU WYKORZYSTANIU W CELU WSPIERANIA POLSKIEJ GOSPODARKI W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PANDEMII COVID

 

Pandemia COVID-19, która wybuchła w Europie na początku 2020 r. niesie olbrzymie konsekwencje dla przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju, zarówno dla małych i średnich („MŚP”), jak i dla dużych – we wszystkich sektorach. W wyjątkowych okolicznościach spowodowanych epidemią COVID-19 wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa mogą borykać się z poważnym brakiem płynności. Niezależnie od swojej większej czy mniejszej wypłacalności firmy mogą być narażone na nagłe ograniczenia płynności lub nawet jej brak. W związku z powyższym, należy się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami dla sytuacji gospodarczej wielu zdrowych przedsiębiorstw i ich pracowników w perspektywie krótko- i średnioterminowej, a także z długotrwałymi skutkami zagrażającymi ich przetrwaniu.

Wskutek pandemii COVID-19 przedsiębiorstwa mogą nie tylko borykać się z niewystarczającą płynnością, ale również ponosić istotne szkody. Ze względu na wyjątkowy charakter tej epidemii szkód takich nie można było przewidzieć, a są one znaczące i w związku z tym stawiają przedsiębiorstwa w sytuacji znacząco odmiennej od warunków rynkowych, w których podmioty te zazwyczaj prowadzą działalność. Nawet zdrowe przedsiębiorstwa, dobrze przygotowane do ryzyka nieodłącznie związanego z normalną działalnością, mogą w tych wyjątkowych okolicznościach doświadczać tak dużych trudności, że zagrożone może być ich dalsze funkcjonowanie.

Podpisane Rozporządzanie tworzy krajowe podstawy do udzielania pomocy publicznej mającej na celu łagodzenie skutków gospodarczych wystąpienia pandemii COVID-19.

Do pobrania:

Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (pdf, 241.77 KB)