WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE - PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (MAJ 2020 R.)

Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Tarcza Antykryzysowa – maj 2020 roku

1 kwietnia 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej.   

Do 30 kwietnia 2020 roku podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 1260 wniosków na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Opiewały one na ponad 338 milionów złotych ( 338 496 370 złotych), dla 73 299 osób.

Pracodawcy złożyli wnioski z powodu:

  • przestoju ekonomicznego - 521 dla 17 580 osób na ponad 60 milionów złotych (60 194 602 złotych),
  • obniżonego czasu pracy - 845 na wsparcie dla 55 719 osób, na ponad 278 milionów złotych (278 325 168 złotych).  

Do 30 kwietnia 2020 roku wypłacono łącznie wsparcie dla 20 756 osób, na wnioski 353 firm na kwotę ponad 39,5 miliona złotych (39 622 292 złotych). 

Była to realizacja wniosków: 

  • 134 firm z powodu przestój ekonomicznego,
  • 254 przedsiębiorstw z racji obniżonego czasu pracy.

Od 1 do 8 maja br. podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 335 wniosków na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Opiewają one łącznie na blisko 92 milionów złotych (91 701 400 zł), dla 19 402 osób.

Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu:

  • obniżonego czasu pracy – 253 dla 17 506 pracowników, na blisko 89 milionów złotych (88 475 751 zł),
  • przestoju ekonomicznego – 103 dla 1896 pracowników, na ponad 3 miliony złotych (3 225 648 zł).

Do 8 maja br. wypłacono wsparcie łącznie dla 10 142 pracowników, realizując wnioski 212 firm na ponad 20 milionów złotych (20 012 521 zł).  Była to realizacja wniosków:

  • 72 firm z powodu przestoju,
  • 149 firm z tytułu obniżonego czasu pracy. 

W maju można składać jedynie wnioski o wsparcie w maju, czerwcu i lipcu. We wnioskach wciąż, choć jest ich mniej, pojawiają się błędy rachunkowe. Bywa, że kwota, o którą ubiega się przedsiębiorca jest inna, niż wynika to z zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym. Pracodawcy przedstawiają porozumienia z załogą, którego okres obowiązywania nie pokrywa się z okresem wnioskowanego wsparcia. Przedsiębiorcy nie powinni, bez uzgodnienia z urzędem, zwracać niewykorzystanych kwot wsparcia. Mogą to zrobić po okresie wsparcia i zakończeniu umowy z urzędem.  

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Do 8 maja br. do podkarpackich powiatowych urzędów pracy wpłynęło 50 087 wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na ponad 250,5 miliona złotych (wysokość pożyczki wynosi 5 000 złotych). Najwięcej wniosków złożono do rzeszowskiego (10 214), krośnieńskiego (4 788), mieleckiego (3 356) urzędu pracy. Powiatowe urzędy pracy z Podkarpacia wypłaciły pożyczki dla 18 618 mikroprzedsiębiorców na kwotę ponad 93 milionów złotych. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) zidentyfikowano niezakontraktowane środki w wysokości 61 milionów złotych (Działanie 7.1, 7.5, 7.6, 9.4, 9.5 RPO WP) oraz kwotę 5 milionów złotych pochodzącą z obecnego limitu Funduszu Pracy w Działaniu 7.2, co daje łącznie kwotę 66 milionów złotych oraz wystąpiono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o nadkontraktację RPO WP, z przeznaczeniem na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach pakietu antykryzysowego.

Trwa kontraktowanie projektów w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Do 6 maja br. podpisanych zostało 15 umów (z planowanych 16) na kwotę dofinansowania 64,5 miliona złotych. W ramach Działania 7.2 (Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, projekty pozakonkursowe PUP) podpisano 21 umów na kwotę dofinansowania 32,5 mln złotych.

Ponadto w związku z wprowadzeniem nowych instrumentów powiatowe urzędy pracy uruchomiły nabory wniosków na dofinansowanie działań wskazanych w tarczy antykryzysowej. Do dnia 4 maja br. do PUP w ramach Działania 7.2 (art. 15zzc, 15zzb, 15 zze) zostały złożone wnioski na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń na łączną kwotę ponad 59,5 mln zł, z tego wypłacono ponad 256 tys. zł.