#FUNDUSZOWYPAKIETANTYWI-RUSOWY DLA PODKARPACKICH DPS-ÓWW siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały podpisane umowy na realizację projektów wspierających mieszkańców i kadry Domów Pomocy Społecznej w związku z epidemią COVID-19. Na ten cel przeznaczono 327 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podkarpackie DPS-y otrzymają wsparcie w wysokości 24 mln zł. 

Wsparciem objęte zostaną łącznie 824 Domy Pomocy Społecznej na terenie całego kraju oraz ponad 82 tys. mieszkańców i ponad 41 tys. pracowników tych placówek. Pomoc finansowa będzie przekazywana Domom Pomocy Społecznej w formie grantów na m.in. dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w DPS, zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19, zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu oraz przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przystąpił do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym oraz realizację projektu  pn. „Lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania 2.8  Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Budżet projektu wynosi 23 999 970,00 zł w tym 5% na zakupy inwestycyjne powyżej 10 000,- zł

Maksymalna kwota grantu dla domu pomocy społecznej będzie  uzależniona od liczby miejsc.

Okres realizacji projektów dla Domów Pomocy Społecznej – 3 miesiące (lipiec – wrzesień 2020). Grupę docelową projektu stanowi 59 DPS z terenu województwa podkarpackiego w tym 8 prywatnych. Projekt zakłada wsparcie wszystkich DPS z terenu województwa podkarpackiego poprzez przyznanie grantów finansowych przeznaczonych na łagodzenie skutków choroby COVID-19 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2.

Domy Pomocy Społecznej będą mogły przeznaczyć środki m.in. na:

  • Sfinansowanie zatrudnienia dodatkowej kadry, zespołów pracujących przy mieszkańcach DPS - osoby bezpośrednio pracujące z osobami objętymi opieką przez placówkę na czas 3 m-cy (lipiec 2020 – wrzesień 2020). Pozycja nie obejmuje zatrudnienia personelu administracyjnego placówki, a jedynie osoby, które realizują działania bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 
  • Dodatkowe wynagrodzenie (dodatki/premie) dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego. 
  • Zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny dla mieszkańców placówek tzw. miejsc przejściowych dedykowanych osobom przebywającym w placówkach, powracającym ze szpitali oraz nowym pensjonariuszom w tym kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem i opieką nad osobami, które znajdować się będą na kwarantannie. 
  • Przygotowanie i funkcjonowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla pracowników placówek, którzy nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem COVID-19. 
  • Pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób jej potrzebujących, (zwłaszcza on-line lub telefoniczna), w przypadku, gdy taka pomoc nie jest świadczona w placówce lub zakres jej wsparcia jest niewystarczający zarówno dla mieszkańców placówki jak i kadry. 
  • Przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków lub zakupów żywnościowych do instytucji, z przeznaczeniem dla personelu zatrudnionego w placówce poddanego częściowej lub pełnej izolacji. 
  • Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji, personelu medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, termometry). 
  • Zakup sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19 m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, łóżka składane wraz z materacami, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe. 
  • Zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek: łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na kroplówki, pościel jednorazowa, naczynia higieniczne. 
  • Zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19. 

W ramach grantów placówki będą mogły kształtować swoje budżety w zależności od bieżących potrzeb. Katalog możliwych do podjęcia działań będzie otwarty (10 działań) nie jest on obligatoryjny dla wszystkich.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia grantu dla domów pomocy społecznej będą zawarte w Regulaminie Konkursu i udostępnione po jego zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą i Zarząd Województwa Podkarpackiego.