DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE ORAZ POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY – PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19, ZWOLNIENIA GRUPOWE, STOPA BEZROBOCIA


Ochrona miejsc pracy na Podkarpaciu – Tarcza Antykryzysowa – wsparcie w pierwszych dniach czerwca 2020 roku

Wraz z aktywacją 1 kwietnia 2020 roku rządowej Tarczy Antykryzysowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie uruchomił nabór wniosków od przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

W pierwszym tygodniu czerwca podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 146 wniosków na dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Opiewają one na ponad 12 milionów złotych ( 12 316 942 zł), dla 3 698 osób.

Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu:

  • obniżonego czasu pracy – 123 dla 3 459 pracowników, na  prawie 12 milionów złotych (11 941 792 zł), 
  • przestoju ekonomicznego –  31 dla 239 pracowników, na 375 147 złotych (375 147 zł). 

W pierwszych dniach czerwca br. wypłacono wsparcie łącznie dla 7 806 pracowników, realizując wnioski 133  firm na ponad 21 milionów złotych ( 21 167 103 zł).   

(W kwietniu i maju, w dwóch pierwszych miesiącach wsparcia z Tarczy Antykryzysowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na ochronę miejsc pracy wypłacił podkarpackim pracodawcom łącznie kwotę 146 milionów złotych.)  

Wciąż zdecydowana większość wniosków dotyczy dofinansowania z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy.

Obecnie Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych urzędu realizuje na bieżąco składane wnioski.

Wypłaty dotyczą wniosków o dofinansowanie złożonych za czerwiec lub za czerwiec i dwa kolejne miesiące oraz kolejnych rat wniosków złożonych w poprzednich miesiącach.   

Teraz można składać wnioski o wsparcie w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Przedsiębiorcy nie powinni, bez uzgodnienia z urzędem, zwracać niewykorzystanych kwot wsparcia. Mogą to zrobić po okresie wsparcia i zakończeniu umowy z urzędem.

Na stronie internetowej urzędu znajduje się instrukcja oraz formularze rozliczeniowe adresowane wyłącznie do przedsiębiorców, którzy skorzystali z osobnego dofinansowania, tylko na miesiąc kwiecień. Szczegóły na:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzegło wysiłek pracowników Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pod względem wydajności, WUP Rzeszów z wynikiem 78 wniosków rozpatrzonych przez pracownika, znalazł się na drugim miejscu w kraju, po województwie dolnośląskim (93 wnioski).

Wydatkowania środków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Covid-19 stan na 5 czerwca 2020 roku

Podkarpackie powiatowe urzędy pracy w ramach działań skierowanych dla Przedsiębiorców na walkę ze skutkami Covid-19 realizują w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej formy wsparcia:

  • dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - art.15 zzb,
  • dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla jednoosobowej działalności gospodarczej – art. 15 zzc,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych przez organizacje pozarządowe – art. 15 zze.

    Na powyższe formy wsparcia do PUP wpłynęły wnioski na kwotę 243  milionów złotych.Wypłacono kwotę prawie 65 milionów złotych.

  • jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – art. 15zzd

    Na tę formę wsparcia do PUP wpłynęły wnioski na kwotę ponad 381 milionów złotych. Wypłacono kwotę ponad 302 milionów złotych.

Liczba wszystkich wniosków w ramach Tarczy, które zostały złożone do  PUP to prawie 93 tysiące (znaczna ich część czyli ponad 76  tysiące to wnioski o mikropożyczki), na kwotę 624 milionów złotych (prawie ¾ tej kwoty czyli ponad 381 milionów złotych dotyczy mikropożyczek).

Największą liczbę wniosków złożono do urzędów w: Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Dębicy, Przemyślu, Jarosławiu, Tarnobrzegu. W każdym z tych urzędów znacznie ponad połowę wniosków stanowią mikropożyczki.

Liczba Przedsiębiorców, którym wypłacono środki w ramach mikropożyczek wynosi ponad 60 tysięcy, najwięcej wniosków wypłacono w urzędach w: Rzeszowie, Krośnie, Dębicy, Mielcu, Przemyślu i Jarosławiu.

Kwota wszystkich wypłaconych przez podkarpackie powiatowe urzędy pracy środków na dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej wynosi ponad 367 milionów złotych.

Zapowiedzi zwolnień grupowych – maj 2020 roku

Od 1 stycznia do 31 maja 2020 roku podkarpaccy pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia 2 425 pracowników. Ze zgłoszonych zwolnień wręczono wypowiedzenia 974 pracownikom (to jest 40,2 % zgłoszeń). Redukcje w większości dotyczą pracowników zatrudnionych przy produkcji. Wśród pracodawców zgłaszających do PUP zwolnienia najczęściej pojawiają się podmioty z branży motoryzacyjnej. W województwie podkarpackim 17 pracodawców zgłosiło zamiar dokonania takich zwolnień (z tego 81,2% dotyczyło produkcji w sektorze lotniczym i motoryzacyjnym). Redukcje zatrudnienia najczęściej dotyczyły powiatów mieleckiego, dębickiego, sanockiego, miasta Rzeszowa i powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Rozkład zgłoszeń zwolnień według powiatów w województwie podkarpackim:

Wyszczególnienie

Liczba pracowników zgłoszonych do planowanego zwolnienia

bieszczadzki

0

brzozowski

0

dębicki

360

Jarosławski

0

jasielski

0

kolbuszowski

0

krośnieński

0

leski

0

leżajski

0

lubaczowski

21

łańcucki

0

mielecki

850

niżański

0

przemyski

0

przeworski

0

ropczycko-sędziszowski

300

rzeszowski

100

sanocki

320

stalowowolski

98

strzyżowski

0

tarnobrzeski

0

m. Krosno

7

m. Przemyśl

60

m. Rzeszów

309

m. Tarnobrzeg

0

Suma
2 425


Ograniczenia w przemieszczaniu osób, na które nałożył się ogólny spadek sprzedaży samochodów – spowodowany zmianami koniunktury gospodarczej, jak na razie negatywnie wpływają na moce produkcyjne tylko w sektorze lotniczym i motoryzacyjnym. Koronawirus może wpłynąć jeszcze negatywnie na turystykę, hotelarstwo i gastronomię. Nie dotknie raczej sektora produktów pierwszej potrzeby, z powodu stosowania bezinwazyjnej dezynfekcji i bezpiecznej dystrybucji towarów. Sytuacja jest wciąż trudna. Pojawiają się jednak pozytywne sygnały. W okresie pandemii firmy potrafiły elastycznie wykorzystać posiadane kadry i możliwości produkcyjne, zyskując nowych odbiorców zaawansowanych systemów sterowania i elementów wykończeniowych dla budownictwa. W efekcie przedsiębiorstwa wycofały zaplanowane redukcje o blisko trzysta miejsc pracy (blisko 15% ogółu zgłoszeń). Nie bez znaczenia było również wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców z rządowej Tarczy Antykryzysowej. Zwolnienia mogą jednak wpłynąć na wzrost liczby bezrobotnych w okresie wakacji. Wtedy zostaną uruchomione zwolnienia z ustawowym terminem wypowiedzenia, które z reguły wynoszą do trzech miesięcy.

Na Podkarpaciu według szacunków na koniec maja br. zarejestrowanych było 85,7 tysiąca osób bezrobotnych. W porównaniu do kwietnia liczba bezrobotnych wzrosła o 2,8 tysiąca osób, a stopa bezrobocia może sięgnąć około 8,8%.